top of page
勃朗峰脚下宁静的传统村庄,感受阿尔卑斯文化
山区民宿

牧羊女小屋 1

卧室

淋浴室

人数

面积

2

2

8

85 m²

勃朗峰山景房公寓 1

卧室

淋浴室

人数

面积

2

2

6

35 m²

勃朗峰山景房公寓 4

卧室

淋浴室

人数

面积

2

1

4

50 m²

牧羊女小屋 2

卧室

淋浴室

人数

面积

3

2

6

65 m²

勃朗峰山景房公寓 2

卧室

淋浴室

人数

面积

2

2

6

70 m²

勃朗峰山景房公寓 5

卧室

淋浴室

人数

面积

1

2

4

28 m²

牧羊女小屋 3

卧室

淋浴室

人数

面积

3

1

5

65 m²

古特山景房公寓 3

卧室

淋浴室

人数

面积

2

1

6

50 m²

霞慕尼中心公寓 6

卧室

淋浴室

人数

面积

1

1

3

20

微信指引,关注altitude trekker了解阿尔卑斯山最新徒步资讯
微信指引,关注altitude trekker了解阿尔卑斯山最新徒步资讯
bottom of page